بازدید ازروندپیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین

بازدید ازروندپیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
مهندس عباسی کارشناس دفتر مرکزی باتفاق مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس بلدی-مدیربنیاد مسکن شهرستان فلاورجان،از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین آن شهرستان بازدید کردند .

مهندس عباسی کارشناس دفتر مرکزی باتفاق مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس بلدی-مدیربنیاد مسکن شهرستان فلاورجان،از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین آن شهرستان بازدید کردند .

 نظرات کاربران
ارسال نظر