بازدید از واحدهای بافت فرسوده مسکن محرومین شهرستان شهرضا

بازدید از واحدهای بافت فرسوده مسکن محرومین  شهرستان شهرضا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس مهدیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور باتفاق مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس رضایی-سرپرست بنیاد مسکن شهرستان شهرضا از واحدهای بافت فرسوده متعلق به متقاضیان محروم واحدهای احداث شده مسکن محرومین در روستای قصر چم شهرستان شهرضا بازدید بعمل آورد و سپس پیرامون مباحث تفاهمنامه مسکن محرومین و تسهیلات ویژه بهسازی وحوادث و پروژ ه های بازسازی بارندگی های اردیبهشت سالجاری و جمعبندی خروجی بازدیدها با حضور مهندس اسدی-فرماندار شهرستان شهرضا در محل فرمانداری جلسه ای برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر