بررسی مسائل و مشکلات طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن استان اصفهان

بررسی مسائل و مشکلات طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن استان اصفهان

جلسه بررسی مسائل و مشکلات طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن استان اصفهان تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس محمدی-مدیرکل دفتر طرحهای ملی مسکن، مهندس سفیدیان-رئیس گروه زمین، مهندس عباسی-مشاور معاون مسکن شهری از دفتر مرکزی باتفاق مهندس دیموئی-معاون مسکن شهری، مهندس آقاجانی-کارشناس مسئول طرح اقدام ملی و کارشناسان مربوطه در محل دفتر مدیر کل تشکیل گردید، در خصوص پالایش متقاضیان نهضت ملی و گروههای ساخت و سامانه اقدام ملی به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر