بازدید از واحدهای بافت فرسوده مسکن محرومین شهرستان شهرضا

بازدید از واحدهای بافت فرسوده مسکن محرومین  شهرستان شهرضا

مهندس مهدیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با از واحدهای بافت فرسوده متعلق به متقاضیان محروم واحدهای احداث شده مسکن محرومین در روستای قصر چم شهرستان شهرضا بازدید بعمل آورد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس مهدیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور باتفاق مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس رضایی-سرپرست بنیاد مسکن شهرستان شهرضا از واحدهای بافت فرسوده متعلق به متقاضیان محروم واحدهای احداث شده مسکن محرومین در روستای قصر چم شهرستان شهرضا بازدید بعمل آورد و سپس پیرامون مباحث تفاهمنامه مسکن محرومین و تسهیلات ویژه بهسازی وحوادث و پروژ ه های بازسازی بارندگی های اردیبهشت سالجاری و جمعبندی خروجی بازدیدها با حضور مهندس اسدی-فرماندار شهرستان شهرضا در محل فرمانداری جلسه ای برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر