• bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf

هموطن گرامی:

شما می توانید کمکهای نقدی خود را جهت کمک به ساخت مسکن محرومان از طریق شماره حسابهای ذیل به حساب ۱۰۰ امام (ره) نزد شعب بانک ملی واریز نمایید.


شماره سیبای بانک ملی:   0110011001005

شماره شبا : 05 0010 0011 0011 0000 0170 IR60