• bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
اخبار

جلسه کمیته تصویب شهرستان فریدونشهر

 جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (خوانسار ،فلاورجان،فریدونشهر،گلپایگان، فریدن،تیران و کرون ،اصفهان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان های گلپایگان و فریدونشهر

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان های گلپایگان و فریدونشهر در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

برگزار شدن جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان فریدونشهر

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان های شاهین شهر و میمه، فریدونشهر و خوانسار در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان فریدونشهر

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان خوانسار در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان فریدونشهر برگزار شد

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان های آران و بیدگل ، فریدونشهر در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فریدونشهر: مهندس سجاد احمدی