فراخوان عمومی - ارزیابی کیفی شناسایی و انتخاب پیمانکاران و انبوه سازان - شهرستانهای کاشان و نایین

مناقصه