لیست دفاتر منتخب پیشخوان خدمات دولت (طرح نهضت ملی مسکن)

ارزیابی کیفی پیمانکاران پایه 4 و انبوه سازان پایه 2

ارزیابی کیفی پیمانکاران - طرح نهضت ملی و اقدام ملی مسکن

مزایده عمومی - فروش 2 پلاک مسکونی واقع در روستای مولنجان شهرستان اصفهان - ( نوبت اول )

مزایده عمومی - فروش یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی و پذیرایی واقع در روستای ظفرقند شهرستان اردستان