• bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
اخبار

بازدید از بافت فرسوده مسکن محرومین شهرستان شهرضا

مهندس مهدیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با از واحدهای بافت فرسوده متعلق به متقاضیان محروم واحدهای احداث شده مسکن محرومین در روستای قصر چم شهرستان شهرضا بازدید بعمل آورد

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان شهرضا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان شهرضا در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

عملیات کنترل و نظارت تست لرزه نگاری درون چاهی اقدام ملی شهرضا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
عملیات کنترل و نظارت انجام تست لرزه نگاری درون چاهی (دانهول) تا عمق ۳۰ متری گمانه جهت تعیین تیپ زمین در پروژه اقدام ملی شهرضا با نظارت دکتر شاهمندی از حوزه معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان در حال انجام می باشد.

جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستاهای شهرستان شهرضا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستاهای شهرستان شهرضا برگزار گردید .

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شهرضا: مهندس ابراهیم رضائی