🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان ٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣٣٣٩ واحد

🏠معرفی به بانک٢٩۴۶ واحد

🏠قرارداد با بانک٢۴۶۴ واحد

🏠پی کنی٢٣۵١ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٢٧۶ واحد

🏠اجرای اسکلت١٣۶٢ واحد

🏠اجرای سقف١٢۶۵ واحد

🏠اجرای گچ و خاک۵٣٠ واحد

🏠قابل سکونت٢٠٠ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی٣٠٠.٧١٠ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی۵٩٩.٢٩٠ میلیون ریال

itنظرات کاربران
ارسال نظر