برگزاری اولین جلسه توجیهی آموزشی کنترل پروژه

برگزاری اولین جلسه توجیهی آموزشی کنترل پروژه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

با توجه به اهمیت موضوع کنترل پروژه در سازمان های پروژه محور دوره توجیهی آموزشی کنترل پروژه در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که با حضور ۴۰ نفر از  کارشناسان کنترل پروژه ،  شرکت های مشاور و پیمانکاران پروژه های طرح اقدام ملی مسکن استان،کارشناسان واحد مسکن شهری و ناظرین فنی شعب برگزار گردید، نکات آموزشی و فرآیند انجام کنترل پروژه  توسط مهندس جاوری کارشناس نظارت و ارزیابی واحد مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ارائه گردید.

قبل ذکر است دوره فوق بنا به برنامه ریزی از طرف دفتر مرکزی در خصوص پروژه های طرح اقدام ملی و مسکن شهری و زیر نظر معاونت محترم مسکن شهری برگزار گردید.

 نظرات کاربران
ارسال نظر