تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

سهمیه استان ٣٠٠٠ واحد

تشکیل پرونده٣١١٨واحد

معرفی به بانک٢٧٧١واحد

قرارداد با بانک ١٧۴۴واحد

پی کنی١٧۵٩واحد

اجرای فونداسیون١۶۵۵واحد

اجرای اسکلت١٠٣٠واحد

اجرای سقف٩۵٧واحد

اجرای گچ و خاک٢٣٣واحد

بلاعوض پرداختی١٩٣٨٠۵میلیون ریال

مانده بلاعوض کلی٧٠۶١٩۵میلیون ریال

 

itنظرات کاربران
ارسال نظر