مزایده عمومی فروش 7 پلاک تجاری با اولویت افراد بومی روستا

1- شش پلاک تجاری در مجموعه مسکونی شهید مصطفی خمینی ( ره ) واقع در روستای یزدل شهرستان آران و بیدگل 2- یک پلاک تجاری درروستای اسلام آباد شهرستان اردستان

مزایده عمومی دو پلاک تجاری با اولویت افراد بومی روستا

1- پلاک تجاری درروستای موغار شهرستان اصفهان 2 - یک پلاک تجاری درروستای هماباد علیا شهرستان نائین