مزایده عمومی - شهر جدید بهارستان

فروش پنج پلاک مسکونی واقع در بلوکهای 322 و 322 اراضی شرق شهر جدید بهارستان - نوبت اول

مزایده عمومی - شهرستان کاشان

فروش 2 واحد تجاری واقع در بلوار قطب راوندی کاشان - نوبت دوم

مزایده عمومی - شهرستان دهاقان

فروش 9 پلاک تجاری واقع در روستای جمبزه شهرستان دهاقان - نوبت دوم

مزایده عمومی -شهرستان گلپایگان

مزایده عمومی فروش تعداد 9 قطعه کارگاهی در روستای سعید آباد

مزایده عمومی با اولویت افراد بومی روستا -شهرستان خوانسار

مزایده عمومی فروش پنج پلاک کارگاهی درروستای تیدجان

مزایده عمومی با اولویت افراد بومی روستا -شهرستان شاهین شهر

مزایده عمومی فروش دو واحد تجاری درروستای گرگاب

مزایده عمومی فروش 7 پلاک تجاری با اولویت افراد بومی روستاهای یزدل و اسلام آباد

1- شش پلاک تجاری در مجموعه مسکونی شهید مصطفی خمینی ( ره ) واقع در روستای یزدل شهرستان آران و بیدگل 2- یک پلاک تجاری درروستای اسلام آباد شهرستان اردستان

مزایده عمومی دو پلاک تجاری در روستاهای موغار، هماباد و اصفهانک

1- پلاک تجاری درروستای موغار شهرستان اصفهان 2 - یک پلاک تجاری درروستای هماباد علیا شهرستان نائین