بازديد هاتعداد بازديد كننده ها
بازديد امروز138
بازديد ديروز867

 

   

     

      

 

 

 

 

 

Module Border Module Border
  اسناد 
 عنوانحجم(KB) 
آگهي تجديد-تهيه مصالح و اجراي باقيمانده شبكه توزيع آب برزن هاي5و6 و محلهc2-فايل اول-28-07-1394 34.14 دريافت
آگهي تجديد-تهيه مصالح و اجراي باقيمانده شبكه توزيع آب برزن هاي5و6 و محلهc2-فايل دوم-28-07-1394 34.14 دريافت
آگهي تجديد-عمليات تهيه مصالح و اجراي خط انتقال آب از ايستگاه پمپاژ به مخزن-فايل اول 34.14 دريافت
آگهي تجديد-عمليات تهيه مصالح و اجراي خط انتقال آب از ايستگاه پمپاژ به مخزن-فايل دوم 34.14 دريافت
اجراي آسفالت روستاي حاجت آقا-اشيان-قرق آقا-كليشادرخ-مبارك آباد-هاردنگ-قلعه آقا شهرستان لنجان 39.60 دريافت
اجراي شبكه جمع آوري و انتقال آب برزن3فولادشهر-فايل اول 34.14 دريافت
اجراي شبكه جمع آوري و انتقال آب برزن3فولادشهر-فايل دوم 34.14 دريافت
استاد مناقصه عمليات اجراي باقيمانده آماده سازي -برزن5-6فولادشهر-مورخ16-08-1394-فايل1 34.14 دريافت
استاد مناقصه عمليات اجراي باقيمانده آماده سازي -برزن5-6فولادشهر-مورخ16-08-1394-فايل2 34.14 دريافت
استاد مناقصه عمليات اجراي باقيمانده آماده سازي -برزن5-6فولادشهر-مورخ16-08-1394-فايل3 34.14 دريافت
استاد مناقصه عمليات اجراي باقيمانده آماده سازي -برزن5-6فولادشهر-مورخ16-08-1394-فايل4 34.14 دريافت
استاد مناقصه عمليات اجراي باقيمانده آماده سازي -برزن5-6فولادشهر-مورخ16-08-1394-فايل5 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-1-30-02-95 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-2-30-02-95 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-3-30-02-95 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-4-30-02-95 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-5-30-02-95 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-6-30-02-95 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-7-30-02-95 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-8-30-02-95 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-9-30-02-95 34.14 دريافت
اسناد مناقصه-خريد11دستگاه پست برق كمپكت10كيلوولت-برزن6مسكن مهر فولادشهر-نامه حد نصاب شركت كنندگان-30-02-95 34.14 دريافت
خريد11دستگاه پست برق كمپكت20كيلوولت برزن ششم-28-08-94-فايل1 34.14 دريافت
خريد11دستگاه پست برق كمپكت20كيلوولت برزن ششم-28-08-94-فايل2 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-آگهي تغييرات 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-فايل1 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-فايل2 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-فايل3 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-فايل4 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-فايل5 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-فايل6 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-فايل7 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-فايل8 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه پمپاژ7پمپه و مخزن2000مترمكعبي فولادشهر-فايل9 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه و مخزن و اتاق نگهباني پمپاژ مسكن مهر فولادشهر-فايل اول 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه و مخزن و اتاق نگهباني پمپاژ مسكن مهر فولادشهر-فايل چهارم 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه و مخزن و اتاق نگهباني پمپاژ مسكن مهر فولادشهر-فايل دوم 34.14 دريافت
عمليات ايستگاه و مخزن و اتاق نگهباني پمپاژ مسكن مهر فولادشهر-فايل سوم 34.14 دريافت
عمليات تهيه مصالح و اجراي باقيمانده شبكه توزيع آب برزن هاي5و6 محله C2 فولادشهر--فايل اول 34.14 دريافت
عمليات تهيه مصالح و اجراي باقيمانده شبكه توزيع آب برزن هاي5و6 محله C2 فولادشهر--فايل دوم 34.14 دريافت
عمليات تهيه مصالح و اجراي باقيمانده شبكه توزيع آب برزن هاي5و6 محله C2 فولادشهر--فايل سوم 34.14 دريافت
عمليات تهيه مصالح و اجراي شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب-با لوله پلي اتيلن-محله ي C2-فايل اول 34.14 دريافت
عمليات تهيه مصالح و اجراي شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب-با لوله پلي اتيلن-محله ي C2-فايل دوم 34.14 دريافت
عمليات تهيه مصالح و اجراي شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب-برزن سوم فولادشهر-فايل اول 34.14 دريافت
عمليات تهيه مصالح و اجراي شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب-برزن سوم فولادشهر-فايل دوم 34.14 دريافت
عمليات تهيه و اجراي خط انتقال آب از ايستگاه پمپاژ به مخزن20000تايي-فايل اول 34.14 دريافت
عمليات تهيه و اجراي خط انتقال آب از ايستگاه پمپاژ به مخزن20000تايي-فايل دوم 34.14 دريافت
عمليات تهيه و حمل و پخش(135تن MC وكوبيدن 21000تن بتن و...)-مسكن مهر فولادشهر-فايل اول 34.14 دريافت
عمليات تهيه و حمل و پخش(135تن MC وموبيدن 21000تن بتن و...)-مسكن مهر فولادشهر-فايل دوم 34.14 دريافت
عمليات نگهداري فضاي سبز مسكن مهر و سايت صنعتي و محوطه داخلي شهر جديد فولادشهر-پيوستها 34.14 دريافت
عمليات نگهداري فضاي سبز مسكن مهر و سايت صنعتي و محوطه داخلي شهر جديد فولادشهر-فايل اول 34.14 دريافت
عمليات نگهداري فضاي سبز مسكن مهر و سايت صنعتي و محوطه داخلي شهر جديد فولادشهر-فايل دوم 34.14 دريافت
عمليات نگهداري فضاي سبز مسكن مهر و سايت صنعتي و محوطه داخلي شهر جديد فولادشهر-فايل سوم 34.14 دريافت
عمليات نگهداري فضاي سبز مسكن مهر و سايت صنعتي و محوطه داخلي شهر جديد فولادشهر-فرم پيشنهاد قيمت 34.14 دريافت
عمليات نگهداري فضاي سبزمسكن مهر و سايت صنعتي-فايل اول 34.14 دريافت
عمليات نگهداري فضاي سبزمسكن مهر و سايت صنعتي-فايل چهارم 34.14 دريافت
عمليات نگهداري فضاي سبزمسكن مهر و سايت صنعتي-فايل دوم 34.14 دريافت
عمليات نگهداري فضاي سبزمسكن مهر و سايت صنعتي-فايل سوم 34.14 دريافت
موارد اصلاحي مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز مسكن مهر 34.14 دريافت
Module Border Module Border

 

                        

Copyright (c) 1399/07/10 www.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا